همه دوره ها

دوره های ترمیک

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A1 - Teil1 افروز قربانی روزهای فرد 18:00/21:15 پنج شنبه ها 16:30/19:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/31 1398/06/26 جزئیات
A1 - Teil2 تهمینه نادری روزهای فرد 16:30/20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/05/31 1398/06/26 جزئیات
B1_Teil2 فرشاد توکلی روزهای فرد 16:30/20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/05/27 1398/06/24 جزئیات
A2_Teil2 پرهام گلستانه روزهای زوج 17:30/21:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/28 1398/06/23 جزئیات
B1+_Teil1 مسعود جبل عاملیان روزهای فرد 17:45/21:15پنج شنبه ها 16:30/20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/22 1398/06/17 جزئیات
B1+_Teil1 حسام حیدری یکشنبه، پنج شنبه 16:30/20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/05/20 1398/06/24 جزئیات
C1_Teil1 حسام حیدری روزهای فرد 9:00/12:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/05/22 1398/06/17 جزئیات
B1+_Teil3 مسعود جبل عاملیان روزهای زوج 16:30/20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/23 1398/06/16 جزئیات
C1_Teil1 حسام حیدری روزهای زوج 16:30/19:45 کانون دنا (شعبه یک) 1398/05/19 1398/06/13 جزئیات
A1 - Teil2 روزبه شیرزادی جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/18 1398/07/05 جزئیات
B1_Teil1 شایان کثیری روزهای زوج 14:45/18:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/16 1398/06/11 جزئیات
B1_Teil1 مسیح زهریان روزهای زوج 18:00/21:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/23 1398/06/16 جزئیات
A2_Teil1 پرهام گلستانه روزهای فرد 18:00/21:15پنج شنبه ها16:30/20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/20 1398/06/14 جزئیات
A2_Teil2 پرهام گلستانه روزهای فرد 9:00/12:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/17 1398/06/12 جزئیات
B1_Teil3 مسیح زهریان روزهای فرد 18:00/21:15پنج شنبه ها16:30/20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/22 1398/06/17 جزئیات
A1 - Teil2 پرهام گلستانه جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/18 1398/06/29 جزئیات
A1_Teil3 پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00/21:15پنج شنبه ها16:30/20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/06 1398/05/31 جزئیات
A1 - Teil2 تهمینه نادری روزهای زوج 17:30/21:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/07 1398/06/02 جزئیات
A2_Teil1 محسن عبدیزدان یکشنبه/سه شنبه 18:00/21:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/06 1398/06/12 جزئیات
A1 - Teil2 روزچهر مصاحب روزهای زوج 17:30/21:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/05 1398/05/30 جزئیات
A1 - Teil1 افروز قربانی روزهای فرد 14:30تا 17:45پنج شنبه ها 13:00تا16:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/06 1398/05/31 جزئیات
A1 - Teil2 روزچهر مصاحب روزهای فرد 9:00/12:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/05/03 1398/05/27 جزئیات
A1_Teil3 افروز قربانی جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/04 1398/06/15 جزئیات
A1 - Teil1 تهمینه نادری روزهای زوج 9:00/12:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/05/02 1398/05/28 جزئیات
A1 - Teil2 پیام شیروانچی جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/04/21 1398/06/01 جزئیات

دوره های فوق فشرده

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
ویژه B1 بخش A2 روزبه شیرزادی شنبه تا پنج شنبه 16:30/21:30پنج شنبه ها 14:30/20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/05/20 1398/06/14 جزئیات
+B1 محسن عبدیزدان روزهای زوج 16:30/21:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/19 1398/07/17 جزئیات
ویژه B1 بخش A1 روزبه شیرزادی شنبه تا پنج شنبه 8:30/14:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/05/19 1398/06/14 جزئیات
ویژه B1 بخش A2 شایان کثیری شنبه تا چهارشنبه 9:00/14:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/13 1398/06/12 جزئیات
ویژه B1 بخش A2 الهام خالقی شنبه،یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه 9:00/14:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/12 1398/06/14 جزئیات
ویژه B1 بخش A1 نادیا نادری هر روز 8:30/13:00 Online 1398/05/19 1398/06/21 جزئیات
ویژه B1 بخش A2 الهام خالقی شنبه تا چهارشنبه 16:30/21:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/05/05 1398/05/31 جزئیات
ویژه B1 بخش A2 محسن عبدیزدان شنبه،یکشنبه،سه شنبه،چهارشنبه 9:00/14:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/02 1398/06/06 جزئیات
B2 مسعود جبل عاملیان روزهای فرد 8:30/14:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/05/10 1398/06/28 جزئیات

دوره های خصوصی

دانشجویان گرامی در خواست کلاس خصوصی را به ایمیل rasekh@dena-institut.de ارسال کنید
لطفا نام و نام خانوادگی ،شماره تماس و سطح زبان داوطلب را در ایمیل ذکر فرمایید.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
TestDaF/DSH در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/01 1398/12/29 جزئیات
C1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
B2 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
+B1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
B1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/01/01 1398/12/29 جزئیات
A2 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
A1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/01/01 1398/12/29 جزئیات

دوره های اختصاصی

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
Grammatik B2/C1 حسام حیدری روزهای زوج 20:00/21:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/05/19 1398/07/08 جزئیات

دوره های آزمون تعیین سطح

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
تعیین سطح هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-16:00 در شعبه1(دنا) کانون دنا (شعبه یک) 1397/01/01 جزئیات