همه دوره ها

دوره های ترمیک حضوری

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A2_Teil2 علی خادمی دوشنبه،چهارشنبه 14:00-17:15 کانون دنا (شعبه یک) 1400/02/20 1400/03/24 جزئیات
A2_Teil3 علی خادمی یکشنبه و پنجشنبه 14:30-17:45 کانون دریا (شعبه دو) 1400/02/26 1400/03/30 جزئیات
A1 - Teil2 علی خادمی جمعه ها 14:00-18:15 کانون دنا (شعبه یک) 1400/02/31 1400/04/18 جزئیات
A1 - Teil1 نگار اصغری روزهای زوج 09:30-13:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/16 1400/02/18 جزئیات
Vorkurs نگار اصغری پنج شنبه ها 08:30-13:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/19 1400/02/23 جزئیات
A1_Teil3 علی خادمی جمعه ها 8:30-13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/20 1400/03/07 جزئیات
A1 - Teil2 علی خادمی روزهای فرد 18:00-20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1400/01/08 1400/02/22 جزئیات
B1_Teil3 میثم قائدامینی جمعه ها غیرحضوری 8:30-13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1400/02/03 1400/03/28 جزئیات
B1_Teil3 میثم قائدامینی جمعه ها حضوری 8:30-13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1400/02/03 1400/03/28 جزئیات
A1 - Teil1 نگار اصغری روزهای زوج 16:30-20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1400/01/07 1400/02/08 جزئیات

دوره های ترمیک آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1_Teil1 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 14:00-17:15 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/21 1400/03/13 جزئیات
A1_Teil1 Online الهه آموزگار روزهای زوج 19:00-21:00 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/20 1400/03/22 جزئیات
A2_Teil3 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 18:30-21:45 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/21 1400/03/13 جزئیات
A2_Teil1 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 14.30-17.45 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/18 1400/03/08 جزئیات
A1_Teil1 Online پیام شیروانچی جمعه ها 08:30-13:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/17 1400/03/28 جزئیات
A1_Teil3 Online سروش صدری پور روزهای فرد 19:30-21:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/12 1400/03/18 جزئیات
B1_Teil2 Online پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00-21:15 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/16 1400/03/09 جزئیات
A1_Teil3 Online محسن عبدیزدان یکشنبه و سه شنبه 14:30-17:45 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/19 1400/03/18 جزئیات
A1_Teil2 Online محسن عبدیزدان یکشنبه و سه شنبه 10:00-13:15 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/19 1400/03/18 جزئیات
B1_Teil2 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 18:00-21:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/18 1400/03/08 جزئیات
A1_Teil1 Online سروش صدری پور جمعه ها 18:15-21:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/17 1400/04/25 جزئیات
B2_Teil1 Online حسام حیدری شنبه و سه شنبه 17:00-20:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/18 1400/03/22 جزئیات
C1_Teil1 Online محمدعلی شاهی روزهای فرد 16:30-20:00 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/19 1400/03/11 جزئیات
B1+_Teil4Online حسام حیدری دوشنبه و چهارشنبه 17:00-20:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/08 1400/03/10 جزئیات
B2_Teil1 Online مسعود جبل عاملیان روزهای فرد 17:30-20:45 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/12 1400/03/06 جزئیات
A2_Teil2 Online علی خادمی روزهای زوج 18:00-20:00 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/11 1400/03/12 جزئیات
A1_Teil1 Online افروز قربانی روزهای زوج 16:45-20:00 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/06 1400/02/27 جزئیات
Vorkurs Online نگین احتشامی پنجشنبه ها 08:30-13:00 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/02 1400/02/23 جزئیات
B2_Teil3 Online محمدعلی شاهی روزهای زوج 16:30-20:00 کانون دریا (آنلاین) 1400/01/28 1400/02/18 جزئیات
A1_Teil3 Online پرستو دهقانی پنجشنبه ها 15:00-20:00 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/02 1400/03/20 جزئیات
A1_Teil1 Online شادی صهبا دوشنبه و چهارشنبه 17:00-20:15 کانون دریا (آنلاین) 1400/01/23 1400/02/22 جزئیات
A1_Teil3 Online پرستو دهقانی جمعه ها 16:30-21:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/01/20 1400/02/31 جزئیات
A2_Teil1 Online زهرا اشرفی یکشنبه و چهارشنبه 19:00-21:00 کانون دریا (آنلاین) 1400/01/08 1400/02/26 جزئیات
Abmeldung 0 0 کانون دنا (شعبه یک) 1399/11/01 جزئیات

دوره های فوق فشرده حضوری

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A2_intensiv روزبه شیرزادی روزهای فرد 14:45-20:15 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/15 1400/03/04 جزئیات

دوره های فوق فشرده آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1_intensiv_Online محسن عبدیزدان روزهای زوج 9:00-13:15 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/22 1400/04/16 جزئیات
B1+_intensiv 1 Online فرشاد توکلی روزهای زوج 17:00-21:15 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/25 1400/04/09 جزئیات
A1_intensiv_Online فرشاد توکلی روزهای زوج 11:00-16:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/04 1400/03/19 جزئیات
A1_intensiv_Online میثم قائدامینی روزهای فرد 08:30-13:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/01/12 1400/03/09 جزئیات
B1+_intensiv 2 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 08:30-13:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/01/16 1400/02/29 جزئیات

دوره های خصوصی

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
C1 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات
B2 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات
+B1 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات
B1 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات
A2 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات
A1 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات

دوره های اختصاصی آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
TestDaF-Vorbereitung_Hören&Sprechen حسام حیدری یکشنبه و پنج شنبه 17:00-20:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/12 1400/03/20 جزئیات
Grammatik A2/B1 حسام حیدری شنبه و چهارشنبه 21:00-22:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/08 1400/04/16 جزئیات

دوره های ویژه DSH حضوری

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
DSH5 سعید جوادی شنبه تا چهارشنبه، غیرحضوری 14:30-19:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/07 1400/02/01 جزئیات
DSH5 سعید جوادی شنبه تا چهارشنبه، حضوری 14:30-19:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/07 1400/02/01 جزئیات

دوره های ویژه DSH آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
DSH 7 Online حسام حیدری شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه 09:00-13:30 کانون دریا (آنلاین) 1400/02/04 1400/03/01 جزئیات

دوره های آزمون تعیین سطح

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
تعیین سطحA1/A2 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی کانون دنا (شعبه یک) 1399/01/01 1400/06/31 جزئیات
تعیین سطح/C1/B2/B1 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات