همه دوره ها

دوره های ترمیک حضوری

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A1 - Teil1 بهروز شریعتی روزهای زوج 18:00/21:15 کانون دنا (شعبه یک) 1399/05/13 1399/06/10 جزئیات
A1 - Teil1 بهروز شریعتی روزهای زوج 14:30/17:45 کانون دنا (شعبه یک) 1399/05/15 1399/06/12 جزئیات
B1+_Teil2 محمدعلی شاهی روزهای فرد 18:00/21:15 پنج شنبه ها 16:30/20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1399/05/12 1399/06/04 جزئیات
B1_Teil2 محمدعلی شاهی روزهای زوج 18:00/21:15 کانون دنا (شعبه یک) 1399/05/11 1399/06/03 جزئیات
A1 - Teil1 نگار اصغری یکشنبه/سه شنبه 18:00/21:15 کانون دنا (شعبه یک) 1399/04/22 1399/06/04 جزئیات
A1 - Teil1 نگار اصغری روزهای زوج 18:00/21:15 کانون دنا (شعبه یک) 1399/04/18 1399/05/27 جزئیات
C1_Teil1 حسام حیدری دوشنبه/چهارشنبه 16:30/20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1399/04/23 1399/06/10 جزئیات
A2_Teil1 پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00/21:15پنجشنبه ها20:00/16:30 کانون دنا (شعبه یک) 1399/04/15 1399/05/19 جزئیات

دوره های ترمیک آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
Vorkurs Online بهروز شریعتی روزهای فرد 17:00/20:15 Online 1399/05/19 1399/05/28 جزئیات
Vorkurs Online زهرا اشرفی دوشنبه/چهارشنبه 19:00/21:00 Online 1399/05/20 1399/06/12 جزئیات
A2_Teil3 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 18:00/21:30 Online 1399/05/20 1399/06/12 جزئیات
A2_Teil3 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 14:30/17:45 Online 1399/05/20 1399/06/12 جزئیات
A1_Teil1 Online نگار اصغری روزهای زوج 14:00/17:15 Online 1399/05/15 1399/06/10 جزئیات
B1_Teil1 Online الهام خالقی روزهای فرد 19:00/21:00 Online 1399/05/19 1399/06/23 جزئیات
B1_Teil1 Online روزچهر مصاحب روزهای زوج 17:30/19:30 Online 1399/05/20 1399/06/24 جزئیات
B1+_Teil1 Online فرشاد توکلی روزهای زوج 17:00/19:00 Online 1399/05/15 1399/06/22 جزئیات
A1_Teil2 Online شادی صهبا روزهای فرد 9:00/12:30 Online 1399/05/14 1399/06/04 جزئیات
B2_Teil2 Online حسام حیدری یکشنبه/سه شنبه 16:30/20:00 Online 1399/05/05 1399/06/04 جزئیات
A2_Teil2 Online شادی صهبا روزهای فرد 13:00/16:15 Online 1399/05/14 1399/06/04 جزئیات
Vorkurs Online نگار اصغری پنح شنبه ها 9:00/14:00 Online 1399/05/09 1399/05/30 جزئیات
Vorkurs Online افروز قربانی روزهای فرد 9:00/12:30 Online 1399/05/05 1399/05/14 جزئیات
B2_Teil1 Online زهرا باقری دوشنبه/چهارشنبه/جمعه 16:00/19:30-جمعه 10:00/13:30 Online 1399/05/10 1399/05/31 جزئیات
B1_Teil3 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 18:00/21:30 Online 1399/05/09 1399/05/30 جزئیات
A1_Teil3 Online الهام خالقی روزهای زوج 16:00/19:30 Online 1399/05/04 1399/05/27 جزئیات
B1_Teil2 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 14:30/17:45 Online 1399/05/02 1399/05/23 جزئیات
A2_Teil1 Online افروز قربانی روزهای زوج 16:30/20:00 Online 1399/05/04 1399/05/27 جزئیات
A1_Teil2 Online روزچهر مصاحب روزهای فرد 14:30/17:45پنج شنبه ها 13:00/16:15 Online 1399/04/31 1399/05/21 جزئیات
A1_Teil1 Online شادی صهبا روزهای زوج 9:00/12:30 Online 1399/04/28 1399/05/20 جزئیات
A1_Teil3 Online پیام شیروانچی جمعه 8:30/13:30 Online 1399/05/03 1399/06/14 جزئیات
A1_Teil2 Online روزچهر مصاحب روزهای فرد 18:00/21:30پنجشنبه ها20:00/16:30 Online 1399/04/31 1399/05/21 جزئیات
A2_Teil1 Online نادیا نادری روزهای زوج 19:00/22:30 Online 1399/04/28 1399/05/20 جزئیات
A2_Teil1 Online میثم قائدامینی جمعه ها 9:00/14:00 Online 1399/04/20 1399/05/31 جزئیات
B1+_Teil1 Online مسعود جبل عاملیان روزهای فرد 18:30/20:30 Online 1399/04/22 1399/05/23 جزئیات
B1+_Teil2 Online مسعود جبل عاملیان روزهای فرد 16:00/18:00 Online 1399/04/22 1399/05/23 جزئیات
C1_Teil1 Online حسام حیدری شنبه/پنج شنبه 16:00/19:30 Online 1399/04/21 1399/05/25 جزئیات

دوره های فوق فشرده حضوری

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
ویژه B1 بخش A1 شهرام صالحی روزهای زوج 8:30/13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1399/04/18 1399/06/05 جزئیات
ویژه B1 بخش A1 محسن عبدیزدان روزهای فرد 8:30/13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1399/04/01 1399/05/19 جزئیات

دوره های فوق فشرده آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1+/T3.T4 شهرام صالحی روزهای فرد 8:30/13:30 Online 1399/05/12 1399/06/13 جزئیات
B2/T3.T4 مسعود جبل عاملیان روزهای زوج 17:30/21:00 Online 1399/05/11 1399/06/31 جزئیات
ویژهB1 بخشA2 آنلاین فرشاد توکلی روزهای فرد 17:00/22:30 Online 1399/04/17 1399/05/30 جزئیات
ویژهB1 بخشB1 آنلاین محسن عبدیزدان شنبه/یکشنبه/دوشنبه/چهارشنبه/پنج شنبه 16:30/20:00 Online 1399/04/16 1399/05/27 جزئیات
ویژهB1 بخشB1 آنلاین میثم قائدامینی روزهای زوج 09:00/13:30 Online 1399/04/04 1399/05/20 جزئیات
ویژهB1 بخشA1 آنلاین میثم قائدامینی روزهای فرد 8:30/13:30 Online 1399/04/01 1399/05/14 جزئیات

دوره های خصوصی حضوری

دانشجویان گرامی در خواست کلاس خصوصی را به ایمیل rasekh@dena-institut.de ارسال کنید
لطفا نام و نام خانوادگی ،شماره تماس و سطح زبان داوطلب را در ایمیل ذکر فرمایید.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
TestDaF/DSH در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
C1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
B2 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
+B1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
B1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
A2 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
A1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1399/01/01 1399/01/31 جزئیات

دوره های خصوصی آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
TestDaF/DSH در حال بررسی هر روز 8:00-22:00 Online 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
C1 در حال بررسی هر روز 8:00-22:00 Online 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
B2 در حال بررسی هر روز 8:00-22:00 Online 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
+B1 در حال بررسی هر روز 8:00-22:00 Online 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
B1 در حال بررسی هر روز 8:00-22:00 Online 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
A2 در حال بررسی هر روز 8:00-22:00 Online 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
A1 در حال بررسی هر روز 8:00-22:00 Online 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات

دوره های اختصاصی آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
Grammatik A1/A2 فرشاد توکلی روزهای زوج 19:30/21:30 Online 1399/05/11 1399/06/17 جزئیات

دوره های مکالمه آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
مکالمه B2/C1 Adrian Kohlert یکشنبه/پنج شنبه 19:30/20:30 Online 1399/04/19 1399/05/19 جزئیات

دوره های ویژه DSH آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
DSH 10 حسام حیدری شنبه تا پنج شنبه 9:00/13:30 Online 1399/05/04 1399/06/05 جزئیات
DSH 9 سعید جوادی شنبه تا پنج شنبه 16:30/20:00 Online 1399/04/08 1399/05/12 جزئیات

دوره های آزمون تعیین سطح

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
تعیین سطح/C1/B2/B1 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه به جز روزهای تعطیل 10:00-13:00یا با هماهنگی قبلی کانون دنا (شعبه یک) 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات
تعیین سطحA1/A2 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه به جز روزهای تعطیل 10:00-13:00یا با هماهنگی قبلی کانون دنا (شعبه یک) 1399/01/01 1399/12/30 جزئیات