همه دوره ها

دوره های ترمیک

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B2_Teil2 محمدعلی شاهی روزهای زوج 16:30/20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/29 1398/08/29 جزئیات
A2_Teil1 روزچهر مصاحب روزهای زوج 14:00/17:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/29 1398/08/25 جزئیات
A1_Teil3 افروز قربانی روزهای فرد 18:00/21:15پنج شنبه ها 16:30/19:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/28 1398/08/26 جزئیات
B1_Teil2 مسعود جبل عاملیان یکشنبه / پنج شنبه 16:30/19:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/08/02 1398/09/10 جزئیات
B1_Teil3 مریم نساجی روزهای زوج 14:00/17:15 کانون دنا (شعبه یک) 1398/07/25 1398/08/22 جزئیات
B1+_Teil3 مریم نساجی روزهای فرد 17:45/21:00/پنجشنبه ها 16:30/19:45 کانون دنا (شعبه یک) 1398/07/28 1398/08/26 جزئیات
B1+_Teil3 حسام حیدری روزهای فرد 16:30/20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/07/23 1398/08/21 جزئیات
A2_Teil3 پرهام گلستانه روزهای فرد 18:00/21:15پنج شنبه ها16:30/19:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/21 1398/08/19 جزئیات
Vorkurs روزچهر مصاحب پنج شنبه ها 8:30/12:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/25 1398/08/23 جزئیات
Vorkurs افروز قربانی یکشنبه /سه شنبه 14:30/17:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/28 1398/08/21 جزئیات
Vorkurs روزچهر مصاحب جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/26 1398/08/17 جزئیات
Vorkurs روزچهر مصاحب روزهای فرد 17:30/21:00پنج شنبه ها 16:30/20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/21 1398/08/02 جزئیات
Vorkurs روزچهر مصاحب روزهای فرد 14:00/17:15پنج شنبه ها 13:00/16:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/21 1398/08/02 جزئیات
A2_Teil2 پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00/21:15پنج شنبه ها 16:30/20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/16 1398/08/14 جزئیات
A2_Teil2 پرهام گلستانه روزهای فرد 14:15/17:30پنج شنبه ها 13:00تا16:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/14 1398/08/12 جزئیات
A1_Teil3 روزبه شیرزادی جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/19 1398/09/01 جزئیات
A1 - Teil1 شادی صهبا روزهای فرد 13:00/16:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/09 1398/08/02 جزئیات
A1 - Teil1 شادی صهبا روزهای فرد 9:00/12:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/09 1398/08/02 جزئیات
B1+_Teil1 مریم نساجی روزهای زوج 17:30/21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/07/13 1398/08/08 جزئیات
A1_Teil3 پرهام گلستانه جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/12 1398/08/24 جزئیات
A2_Teil1 روزچهر مصاحب روزهای زوج 17:30/21:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/06 1398/08/01 جزئیات
B1_Teil2 روزبه شیرزادی روزهای زوج 17:30/21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/07/06 1398/08/01 جزئیات
A1 - Teil2 شادی صهبا روزهای زوج 14:00/17:15 کانون دنا (شعبه یک) 1398/07/03 1398/07/29 جزئیات
A2_Teil1 شهرام صالحی جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/06/29 1398/08/10 جزئیات
A1_Teil3 پیام شیروانچی جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/06/15 1398/07/26 جزئیات

دوره های فوق فشرده

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
ویژه B1 بخش B1 روزبه شیرزادی شنبه،یکشنبه،سه شنبه،چهارشنبه 8:30/14:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/07/28 1398/09/09 جزئیات
+B1 محسن عبدیزدان روزهای زوج 09:00/14:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/29 1398/09/30 جزئیات
B2 مسعود جبل عاملیان روزهای زوج شنبه،دوشنبه16:00/21:00چهارشنبه16:00/19:3 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/24 1398/10/04 جزئیات
ویژه B1 بخش A1 پرهام گلستانه روزهای زوج 12:00/17:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/20 1398/09/13 جزئیات
+B1 محسن عبدیزدان روزهای زوج 16:30/21:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/07/29 1398/09/30 جزئیات
B2 مریم نساجی روزهای زوج 8:30/13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/07/13 1398/09/18 جزئیات
ویژه B1 بخش B1 روزبه شیرزادی شنبه،یکشنبه،سه شنبه،چهارشنبه 16:00/21:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/06/26 1398/07/30 جزئیات
ویژه B1 بخش B1 شهرام صالحی روزهای زوج 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/06/23 1398/08/11 جزئیات

دوره های ویژه DSH

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
DSH 2 حسام حیدری هر روز 9:00/13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/07/28 1398/08/25 جزئیات
DSH 2 سعید جوادی هر روز 16:30/21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/07/28 1398/08/25 جزئیات

دوره های Online

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
Vorkurs نادیا نادری روزهای زوج 20:00/22:30 Online 1398/07/20 1398/08/06 جزئیات

دوره های خصوصی

دانشجویان گرامی در خواست کلاس خصوصی را به ایمیل rasekh@dena-institut.de ارسال کنید
لطفا نام و نام خانوادگی ،شماره تماس و سطح زبان داوطلب را در ایمیل ذکر فرمایید.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
TestDaF/DSH در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/01 1398/12/29 جزئیات
C1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
B2 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
+B1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
B1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/01/01 1398/12/29 جزئیات
A2 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
A1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/01/01 1398/12/29 جزئیات

دوره های اختصاصی

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
TestDaF-Vorbereitungskurs حسام حیدری روزهای زوج 16:30/20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/07/17 1398/08/11 جزئیات

دوره های آزمون تعیین سطح

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
تعیین سطح هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-16:00 در شعبه1(دنا) کانون دنا (شعبه یک) 1397/01/01 جزئیات