همه دوره ها

دوره های ترمیک

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A2_Teil2 پرهام گلستانه جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/11/04 1398/12/23 جزئیات
B1+_Teil4 محسن عبدیزدان روزهای زوج 16:30/20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/11/02 1398/11/28 جزئیات
Vorkurs در حال بررسی روزهای زوج 18:00/21:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/11/05 1398/11/19 جزئیات
Vorkurs در حال بررسی جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/11/04 1398/11/25 جزئیات
Vorkurs میثم قائدامینی روزهای زوج 18:00/21:15 کانون دنا (شعبه یک) 1398/11/05 1398/11/19 جزئیات
A1 - Teil2 روزبه شیرزادی روزهای زوج 9:30/13:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/11/02 1398/11/28 جزئیات
B1+_Teil2 پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00/21:15پنج شنبه ها 16:30/19:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/29 1398/11/24 جزئیات
A1 - Teil2 افروز قربانی روزهای فرد 18:00/21:15پنج شنبه ها 16:30/19:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/29 1398/11/24 جزئیات
A2_Teil3 پرهام گلستانه روزهای فرد 18:00/21:15پنج شنبه ها 16:30/19:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/29 1398/11/24 جزئیات
B1_Teil2 فرشاد توکلی روزهای فرد 14:15/17:30 پنج شنبه ها 13:00/16:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/26 1398/11/20 جزئیات
B1_Teil3 فرشاد توکلی روزهای فرد 18:00/21:15پنج شنبه ها 16:30/19:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/22 1398/11/15 جزئیات
A1 - Teil1 روزچهر مصاحب روزهای زوج 17:30/21:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/21 1398/11/14 جزئیات
A1 - Teil1 روزچهر مصاحب روزهای زوج 14:00/17:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/21 1398/11/14 جزئیات
B1_Teil2 محمدعلی شاهی روزهای فرد 17:45/21:00پنج شنبه ها 16:30/19:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/19 1398/11/13 جزئیات
A2_Teil2 فرشاد توکلی روزهای زوج 14:00/17:15 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/18 1398/11/14 جزئیات
B1_Teil1 پرهام گلستانه روزهای زوج 17:30/21:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/16 1398/11/12 جزئیات
A1 - Teil2 پگاه مجلسی روزهای زوج 18:00/21:15 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/11 1398/11/05 جزئیات
A1 - Teil2 میثم قائدامینی روزهای زوج 14:30/17:45 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/11 1398/11/05 جزئیات
A1 - Teil2 روزچهر مصاحب جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/13 1398/11/25 جزئیات
A2_Teil3 روزبه شیرزادی روزهای فرد 16:30/20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/10 1398/11/03 جزئیات
C1_Teil1 محمدعلی شاهی روزهای زوج 16:30/20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/14 1398/11/07 جزئیات
A1 - Teil1 سروش سالم جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/13 1398/11/25 جزئیات
A2_Teil1 پرهام گلستانه روزهای فرد 13:00/16:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/15 1398/11/08 جزئیات
A2_Teil1 شهرام صالحی یکشنبه/سه شنبه 8:30/13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/15 1398/11/08 جزئیات
B1_Teil3 فرشاد توکلی روزهای زوج 17:30/21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/09 1398/11/02 جزئیات
A1 - Teil2 افروز قربانی یکشنبه/سه شنبه 14:30/17:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/08 1398/11/13 جزئیات
A2_Teil3 شهرام صالحی جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/06 1398/11/18 جزئیات
Vorkurs میثم قائدامینی پنج شنبه ها 8:30/12:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/05 1398/11/03 جزئیات
C1_Teil1 ناهید نیک نهاد یکشنبه/سه شنبه 9:00/13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/08 1398/11/06 جزئیات
A1 - Teil1 میثم قائدامینی جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/09/22 1398/11/04 جزئیات
A1 - Teil1 پگاه مجلسی جمعه ها 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/09/22 1398/11/04 جزئیات
A1 - Teil1 روزچهر مصاحب پنج شنبه ها 8:30/12:45 کانون دریا (شعبه دو) 1398/09/07 1398/11/03 جزئیات

دوره های فوق فشرده

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B2 مسعود جبل عاملیان روزهای زوج 15:30/21:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/28 1398/12/28 جزئیات
B2 محسن عبدیزدان روزهای زوج و یکشنبه ها 8:45/14:15 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/21 1398/12/07 جزئیات
ویژه B1 بخش A2 میثم قائدامینی شنبه تا چهارشنبه 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/18 1398/11/19 جزئیات
ویژه B1 بخش A2 شهرام صالحی روزهای زوج 8:30/13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/21 1398/12/10 جزئیات
B2 حسام حیدری روزهای فرد 15:30/21:00پنج شنبه ها 14:30/20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/05 1398/12/08 جزئیات
ویژه B1 بخش A1 شادی صهبا شنبه تا چهارشنبه 8:30/13:30 کانون دریا (شعبه دو) 1398/10/07 1398/11/06 جزئیات
+B1 روزبه شیرزادی روزهای فرد 8:30/14:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/09/24 1398/11/29 جزئیات
ویژه B1 بخش A2 پرهام گلستانه روزهای زوج 12:00/17:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/09/18 1398/11/05 جزئیات

دوره های ویژه DSH

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
DSH5 سعید جوادی هر روز 16:30/21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/24 1398/11/21 جزئیات
DSH5 حسام حیدری هر روز 9:00/13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/24 1398/11/23 جزئیات

دوره های خصوصی

دانشجویان گرامی در خواست کلاس خصوصی را به ایمیل rasekh@dena-institut.de ارسال کنید
لطفا نام و نام خانوادگی ،شماره تماس و سطح زبان داوطلب را در ایمیل ذکر فرمایید.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
TestDaF/DSH در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/01 1398/12/29 جزئیات
C1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
B2 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
+B1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دنا (شعبه یک) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
B1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/01/01 1398/12/29 جزئیات
A2 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/01/31 1398/12/29 جزئیات
A1 در حال بررسی هر روز 8:00/16:00 کانون دریا (شعبه دو) 1398/01/01 1398/12/29 جزئیات

دوره های اختصاصی

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
TestDaF-Vorbereitungskurs محمدعلی شاهی روزهای فرد 9:00/12:30 کانون دنا (شعبه یک) 1398/10/12 1398/11/03 جزئیات

دوره های آزمون تعیین سطح

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
تعیین سطح هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-16:00 در شعبه1(دنا) کانون دنا (شعبه یک) 1397/01/01 جزئیات