جزئيات دوره هاي مقدماتي

جزئيات دوره هاي مقدماتي كه تاريخ دوازدهم تيرماه راس ساعت ١٧:٠٠ جهت ثبت نام در سايت قرار مي گيرددر ذير قابل مشاهده است👇: كد ١٠٠٠٠ روزهاي زوج ٩:٠٠ تا ١٢:٣٠ كد١٠٠٠١ روزهاي زوج ١٤:٠٠تا١٧:١٥ كد١٠٠٠٢ يكشنبه/سه شنبه ١٤:٣٠تا١٧:٤٥ كد١٠٠٠٣ روزهاي فرد ١٦:٣٠تا٢٠:٠٠