ثبت نام دوره مقدماتي

علاقمندان به شركت در دوره هاي مقدماتي به مشخصات و زمان تشكيل اين دوره ها كه در تاريخ دوازدهم شهريور راس ساعت ١٧:٠٠ جهت ثبت نام در بخش دوره هاي ترميك قرار مي گيرد توجه نماييد: 👇 كد ١٠٠٠٠ روزهاي فرد٩:٠٠ تا ١٢:١٥ كد١٠٠٠١ روزهاي فرد ١٣:٠٠تا١٦:١٥