مشخصات دوره هاي DSH

دوره ويژه DSH صبح از ساعت ٩:٠٠الي١٣:٣٠ با كد ٢٠٠٠٠ و دوره ويژه DSH بعدازظهر ازساعت ١٦:٣٠الي ٢١:٠٠ با كد٣٠٠٠٠ در بخش ويژه DSH راس ساعت ١٧:٠٠جهت ثبت نام قرار خواهد گرفت. هنگام ثبت نام و انتخاب دوره دقت نماييد، پس از ثبت نام امكان انصراف يا جابجایی وجود ندارد.