همه دوره ها

دوره های A1

آموزش زبان آلمانی در کانون دنا از سطح مبتدی با دوره Vorkurs (مقدماتی) شروع می‌شود و سپس در سطح A1 ادامه می‌یابد. دورۀ Vorkurs در 20 ساعت آموزشی و دورۀ A1 در حداقل 120 تا 150 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
Vorkurs شادی صهبا روزهای زوج 14:00-17:15 ترمیک حضوری 20 دنا (شعبۀ یک) R02 1402/09/15 جزئیات
A1_Teil2 عارفه براهیمی یکشنبه، سه شنبه 14:00-17:15 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبه دو) R10 1402/09/19 جزئیات
A1_Teil1 محمدمهدی نجفی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبه دو) R10 1402/09/10 جزئیات
A1_Teil1 محمدمهدی نجفی روزهای زوج 16:15-17:45 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R08 1402/09/06 جزئیات
A1_Teil2 بیژن کیانی روزهای زوج 17:00-20:15 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبه دو) R10 1402/09/04 جزئیات
A1_Teil3 مرتضی صداقت روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R07 1402/09/02 1402/09/30 جزئیات
A1_Teil2 محمدمهدی نجفی جمعه ها 14:00-19:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبه دو) R10 1402/09/03 جزئیات
A1_Teil1 شادی صهبا یکشنبه، سه شنبه 08:00-13:15 ترمیک حضوری 40 دنا (شعبۀ یک) R07 1402/09/05 1402/09/23 جزئیات
A1_Teil3 فرشاد توکلی روزهای زوج 18:00-21:15 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R01 1402/08/22 1402/09/20 جزئیات
Vorkurs بیژن کیانی جمعه ها 10:15-14:30 ترمیک حضوری 20 دریا (شعبه دو) R02 1402/08/26 1402/09/17 جزئیات
Vorkurs بیژن کیانی یکشنبه، سه شنبه 14:30-18:45 ترمیک حضوری 20 دریا (شعبه دو) R03 1402/08/30 1402/09/12 جزئیات
A1_Teil1 عارفه براهیمی یکشنبه، سه شنبه 14:00-17:15 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبه دو) R10 1402/08/07 1402/09/12 جزئیات
A1_Teil1 مهدیه علیخانی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R08 1402/08/05 1402/09/24 جزئیات
A1_Teil3 مهدیه علیخانی جمعه‌ ها 14:00-19:00 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R08 1402/08/05 1402/10/01 جزئیات
A1_Teil2 مسیح محمودیان جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبه دو) R03 1402/07/21 1402/09/17 جزئیات
Vorkurs Online پیام شیروانچی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک آنلاین 20 آنلاین 1402/09/17 1402/10/08 جزئیات
Vorkurs Online فرشاد توکلی روزهای زوج 10:30-13:45 ترمیک آنلاین 20 آنلاین 1402/09/11 1402/09/20 جزئیات
A1_Teil3 Online پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1402/08/30 جزئیات
A1_intensiv شادی صهبا روزهای زوج 08:00-13:30 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R02 1402/09/15 جزئیات
A1_intensiv محمدمهدی نجفی روزهای فرد 13:00-18:00 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبۀ دو) R08 1402/08/30 1402/11/01 جزئیات
A1_intensiv محمدمهدی نجفی روزهای زوج 18:00-22:30 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبه دو) R02 1402/08/08 1402/10/18 جزئیات
A1_intensiv مسیح محمودیان شنبه تا پنج شنبه 14:00-17:30 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R07 1402/08/10 1402/09/22 جزئیات
A1_intensiv مسیح محمودیان روزهای فرد 18:00-22:15 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R01 1402/07/23 جزئیات
A1/1 ویژه نوجوانان عارفه براهیمی # یکشنبه، سه شنبه 17:15-18:15 خصوصی 0 دریا (شعبه دو) R10 1402/08/16 جزئیات
A1/3 ویژه کودکان عارفه براهیمی # روزهای فرد 17:15-18:15 خصوصی 0 دریا (شعبه دو) R10 1402/08/30 جزئیات
تعیین سطحA1/A2 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/09/01 1402/09/30 جزئیات
Nachprüfung A1/A2 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/07/01 1402/09/30 جزئیات
A1_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/07/01 1402/09/30 جزئیات

دوره های A2

در ادامۀ دورۀ A1 دورۀ A2 در 120 تا 150 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A2_Teil2 میثم قائدامینی جمعه ها 14:00-19:00 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/09/10 جزئیات
A2_Teil1 عارفه براهیمی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R05 1402/09/17 جزئیات
A2_Teil1 مسیح محمودیان روزهای فرد 08:30-12:00 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R08 1402/09/05 جزئیات
A2_Teil2 فرشاد توکلی روزهای زوج 14:30-17:45 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R01 1402/08/22 1402/09/20 جزئیات
A2_Teil2 مسیح محمودیان روزهای زوج 18:00-21:15 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R02 1402/08/20 1402/09/18 جزئیات
A2_Teil3 مرتضی صداقت روزهای زوج 18:00-21:15 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R07 1402/08/20 1402/09/18 جزئیات
A2_Teil1 مهدیه علیخانی روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R02 1402/08/14 1402/09/12 جزئیات
A2_Teil2 Online آرمان میرزاپور روزهای فرد 10:00-12:00 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1402/09/12 جزئیات
A2_Teil2 Online آرمان میرزاپور روزهای فرد 14:00-16:00 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1402/08/04 جزئیات
A2_intensiv مرتضی صداقت روزهای فرد 08:00-13:00 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R01 1402/08/09 جزئیات
A2_intensiv فرشاد توکلی روزهای فرد 13:00-18:00 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبه دو) R02 1402/07/18 1402/09/16 جزئیات
A2_intensiv Online افروز قربانی شنبه، چهارشنبه 16:00-20:15 فوق فشرده آنلاین 120 آنلاین 1402/08/06 جزئیات
Sprechen A2/B1 میثم قائدامینی روزهای فرد 18:00-20:00 مکالمه حضوری 20 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/09/12 1402/09/28 جزئیات
DSH3 حسام حیدری شنبه تا پنج شنبه 16:30-21:00 ویژه DSH حضوری 100 دنا (شعبۀ یک) R06 1402/09/01 1402/09/27 جزئیات
DSH3 میثم قائدامینی شنبه تا پنج شنبه 08:00-12:30 ویژه DSH حضوری 100 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/08/25 1402/09/18 جزئیات
A2_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/07/01 1402/09/30 جزئیات

دوره های B1

پس از پایان دورۀ A2، دورۀ B1 (سطح متوسط یک) در 120 تا 170 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1_Teil3 محمدعلی شاهی روزهای زوج 14:00-17:15 ترمیک حضوری 56 دریا (شعبۀ دو) R05 1402/09/08 جزئیات
B1_Teil1 میثم قائدامینی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 56 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/07/07 1402/09/10 جزئیات
B1_intensiv حسام حیدری روزهای فرد + سه جمعه 08:00-11:30 فوق فشرده حضوری 162 دنا (شعبۀ یک) R06 1402/09/07 جزئیات
B1_intensiv فرشاد توکلی روزهای فرد 18:15-22:30 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبۀ دو) R08 1402/08/28 جزئیات
B1_intensiv مهدیه علیخانی روزهای زوج 17:00-21:15 فوق فشرده حضوری 162 دنا (شعبۀ یک) R09 1402/07/05 1402/09/20 جزئیات
B1_intensiv مهدیه علیخانی روزهای فرد 08:45-13:00 فوق فشرده حضوری 162 دنا (شعبۀ یک) R09 1402/07/04 1402/09/19 جزئیات
تعیین سطح/C1/B2/B1 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/07/01 1402/09/30 جزئیات
Nachprüfung B1/B2/C1 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/07/01 1402/09/30 جزئیات
B1_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/07/01 1402/09/30 جزئیات

دوره های +B1

در ادامۀ دورۀ B1، دورۀ +B1 (سطح متوسط دو) در 160 تا 224 ساعت ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1+_Teil1 میثم قائدامینی روزهای زوج 15:15-18:30 ترمیک حضوری 56 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/08/08 1402/09/11 جزئیات
B1+_intensiv1 میثم قائدامینی روزهای فرد 13:00-17:15 فوق فشرده حضوری 112 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/09/07 جزئیات
B1+_intensiv1 حسام حیدری روزهای فرد 11:45-16:15 فوق فشرده حضوری 112 دنا (شعبۀ یک) R06 1402/07/23 1402/09/14 جزئیات

دوره های B2

پس از پایان دورۀ +B1، دورۀ B2 (سطح پیشرفته یک) در 160 تا 224 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B2_Teil2 محمدعلی شاهی روزهای فرد 16:30-20:00 ترمیک حضوری 56 دریا (شعبۀ دو) R05 1402/09/12 جزئیات
B2_intensiv1 حسام حیدری روزهای زوج 09:00-13:30 فوق فشرده حضوری 112 دنا (شعبۀ یک) R01 1402/09/08 جزئیات
B2_intensiv1 میثم قائدامینی روزهای زوج 18:45-22:30 فوق فشرده حضوری 112 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/08/08 جزئیات
Sprechen B2/C1 David Kleem روزهای فرد 20:00-21:30 مکالمه حضوری 20 دنا (شعبۀ یک) R09 1402/09/12 1402/10/05 جزئیات
Sprechen B2/C1 David Kleem روزهای فرد 18:00-19:30 مکالمه حضوری 20 دنا (شعبۀ یک) R09 1402/09/07 1402/09/30 جزئیات
B2_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/07/01 1402/09/30 جزئیات

دوره های C1

در ادامۀ دورۀ B2، دورۀ C1 (سطح پیشرفته دو) در 160 تا 224 ساعت ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
C1_Teil1 میثم قائدامینی روزهای فرد 17:30-20:45 ترمیک حضوری 56 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/09/30 جزئیات
C1_Teil2 محمدعلی شاهی روزهای زوج 17:30-20:00 ترمیک حضوری 56 دریا (شعبۀ دو) R05 1402/08/29 جزئیات
C1_Teil2 Online حسام حیدری دوشنبه، چهارشنبه 22:30-00:30 ترمیک آنلاین 56 آنلاین 1402/08/03 جزئیات
رزرو DSH میثم قائدامینی شنبه تا پنج شنبه 08:00-12:30 ویژه DSH حضوری 100 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/08/25 1402/09/18 جزئیات
رزرو DSH حسام حیدری شنبه تا پنج شنبه 16:30-21:00 ویژه DSH حضوری 100 دنا (شعبۀ یک) R06 1402/09/01 1402/09/27 جزئیات