نکات مهم ثبت نام

* ثبت نام در دوره های مختلف  به منزله تایید و پذیرش کامل مقررات آموزشی و آیین نامه مربوطه است.

* بعد از جلسه دوم کلاس ، انصراف و استرداد وجه به هیچ عنوان پذیرفته نمیشود.

* در صورت ثبت پرداخت ناموفق و عدم تکمیل ثبت نام در درگاه بانکی ، نام دانشجو در لیست قرار نمیگیردو مسولیت پیگیری با خود دانشجوست.

* جابجایی  فقط با تایید مدیریت آموزشی ]موزشی انجام پذیر است و در صورت تایید پس پرداخت هزینه  قطعی میشود.