شیوه‌نامۀ صدور گواهی

شیوه‌نامۀ صدور گواهی در کانون زبان آلمانی دناسطح

پیش شرط صدور

گواهی حضور

پیش شرط صدور گواهی

تعداد ساعت

پیش شرط صدور گواهی پایان دوره با نمره و تعداد ساعات

A1

حضور منظم در دوره

قبولی در آزمون های ترمیک + حضور منظم در دوره

قبولی آزمون پایان سطح A1  (Zertifikat A1)

 

A2

 

حضور منظم در دوره

قبولی آزمونهای ترمیک +

حضور منظم در دوره

قبولی آزمون پایان سطح A2  (Zertifikat A2)

 

B1

 

قبولی همه آزمون های ترمیک سطح A1  و A2

حضور منظم در دوره

قبولی 4 مهارت آزمون پایان سطح B1 (Zertifikat B1 ) +

حضور منظم در دوره

قبولی 4 مهارت آزمون پایان سطح B1

(Zertifikat B1 )

 

B2

 

 

قبولی 4 مهارت آزمون پایان سطح B1 (Zertifikat B1 ) + حضور منظم در دوره + قبولی همه آزمون های ترمیک سطوح B2

قبولی 4 مهارت آزمون پایان سطح B1 + حضور منظم در دوره

+  قبولی همه آزمون های ترمیک سطح B1+  و B2

قبولی آزمون پایان سطح B2  (Zertifikat B2 )

 

C1

 

 

قبولی 4مهارت آزمون پایان سطح B2 (Zertifikat B2) + قبولی همه آزمونهای ترمیک سطح C1  + حضور منظم در دوره

 

قبولی آزمون پایان سطح B2  

+ حضور منظم در دوره + قبولی همه آزمونهای ترمیک C1

قبولی آزمون پایان سطح C1  (Zertifikat C1)دانشجویان محترم : لطفا قبل از ثبت نام به پیش شراط‌های صدور گواهی توجه فرمایید.

-        صدور هر گونه گواهی خارج از چارچوب تعیین شده در جدول امکان‌پذیر نمی‌باشد.

-        صدور گواهی فوری امکان‌پذیر نیست. زمان لازم 7 10 روز پیش‌بینی شود.

-        گواهی حضور فقط به تاریخ شرکت در دوره و بدون ذکر تعداد کل ساعت صادر می‌شود.