همه دوره ها

دوره های ترمیک حضوری

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
Vorkurs روزبه شیرزادی روزهای فرد 15:00-18:15 کانون دریا (شعبه دو) 1400/05/12 1400/05/26 جزئیات
B1_Teil2 نگار اصغری روزهای فرد 16:30-20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/05/05 1400/06/04 جزئیات
A2_Teil1 روزبه شیرزادی روزهای فرد 18:30-20:30 کانون دریا (شعبه دو) 1400/05/10 1400/06/16 جزئیات
A1 - Teil1 شهرام صالحی روزهای زوج 08:00-09:30 کانون دنا (شعبه یک) 1400/05/04 1400/06/20 جزئیات
A1_Teil3 علی خادمی روزهای زوج 08:30-13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1400/05/02 1400/05/18 جزئیات
A1_Teil3 شهرام صالحی جمعه ها 14:00-18:15 کانون دنا (شعبه یک) 1400/05/15 1400/07/02 جزئیات
A1 - Teil1 علی خادمی روزهای زوج 15:00-18:30 کانون دنا (شعبه یک) 1400/05/02 1400/05/25 جزئیات
A1 - Teil1 میثم قائدامینی جمعه ها 08:30-13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1400/04/25 1400/06/12 جزئیات
A1_Teil3 نگار اصغری روزهای زوج 16:30-20:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/05/02 1400/05/25 جزئیات
A1 - Teil1 میثم قائدامینی جمعه ها 14:00-18:15 کانون دنا (شعبه یک) 1400/04/25 1400/06/19 جزئیات
A2_Teil1 شهرام صالحی جمعه ها 08:30-13:30 کانون دنا (شعبه یک) 1400/04/18 1400/05/29 جزئیات

دوره های ترمیک آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A1_Teil3 Online الهه آموزگار روزهای زوج 19:00-21:00 آنلاین 1400/05/13 جزئیات
Vorkurs Online افروز قربانی یکشنبه و سه شنبه 16:30-20:00 آنلاین 1400/05/12 1400/05/26 جزئیات
A1_Teil2 Online محسن عبدیزدان یکشنبه و سه شنبه 09:00-12:30 آنلاین 1400/05/10 1400/06/09 جزئیات
B2_Teil4 Online مسعود جبل عاملیان روزهای فرد 17:30-20:45 آنلاین 1400/05/10 1400/06/04 جزئیات
A2_Teil1 Online افروز قربانی روزهای زوج 17:00-20:15 آنلاین 1400/05/09 1400/06/01 جزئیات
C1_Teil2 Online محمدعلی شاهی روزهای زوج 17:00-20:30 آنلاین 1400/05/06 1400/05/30 جزئیات
B2_Teil2 Online حسام حیدری دوشنبه و چهارشنبه 17:00-20:30 آنلاین 1400/05/04 1400/06/03 جزئیات
B1_Teil2 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 18:30-21:45 آنلاین 1400/05/05 1400/05/26 جزئیات
A2_Teil2 Online محسن عبدیزدان یکشنبه و سه شنبه 14:30-17:45 آنلاین 1400/05/03 1400/06/02 جزئیات
B1_Teil3 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 14:00-17:15 آنلاین 1400/05/05 1400/05/26 جزئیات
B2_Teil2 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 09:00-12:15 آنلاین 1400/04/28 1400/05/18 جزئیات
B1+_Teil1 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 18:00-21:30 آنلاین 1400/04/30 1400/05/20 جزئیات
A2_Teil1 Online پرستو دهقانی پنجشنبه ها 15:00-20:00 آنلاین 1400/04/24 1400/06/04 جزئیات
B1+_Teil1 Online پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00-21:15 آنلاین 1400/04/29 1400/05/21 جزئیات
A1_Teil1 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 14.30-17.45 آنلاین 1400/04/26 1400/05/16 جزئیات
C1_Teil1 Online حسام حیدری یکشنبه و پنج شنبه 17:00-20:30 آنلاین 1400/04/17 1400/05/21 جزئیات
B2_Teil2 Online حسام حیدری شنبه و سه شنبه 17:00-20:30 آنلاین 1400/04/15 1400/05/16 جزئیات
A1_Teil2 Online پیام شیروانچی جمعه ها 08:30-13:30 آنلاین 1400/04/11 1400/05/22 جزئیات
A2_Teil2 Online زهرا اشرفی یکشنبه و چهارشنبه 19:00-21:00 آنلاین 1400/03/09 1400/04/30 جزئیات
A1_Teil1 Online سروش صدری پور جمعه ها 18:15-21:30 آنلاین 1400/02/17 1400/04/25 جزئیات
Abmeldung 0 0 کانون دنا (شعبه یک) 1399/11/01 جزئیات

دوره های فوق فشرده حضوری

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A1_intensiv شهرام صالحی شنبه تا چهارشنبه 9:45-14:15 کانون دنا (شعبه یک) 1400/04/12 1400/05/16 جزئیات
A1_intensiv علی خادمی روزهای فرد 08:30-14:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/04/06 1400/05/21 جزئیات
B1_intensiv روزچهر مصاحب روزهای فرد 16:30-20:00 کانون دریا (شعبه دو) 1400/03/20 1400/05/12 جزئیات

دوره های فوق فشرده آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A2_intensiv_Online پرستو دهقانی روزهای زوج 16:00-21:00 آنلاین 1400/05/02 1400/06/15 جزئیات
A1_intensiv_Online محسن عبدیزدان روزهای زوج 9:00-13:15 آنلاین 1400/04/28 1400/06/24 جزئیات
B1+_intensiv 2 Online فرشاد توکلی شنبه و چهارشنبه 17:00-21:15 آنلاین 1400/04/23 1400/07/10 جزئیات
A2_intensiv_Online فرشاد توکلی روزهای زوج 11:00-16:30 آنلاین 1400/04/02 1400/05/18 جزئیات
A2_intensiv_Online میثم قائدامینی روزهای فرد 08:30-13:30 آنلاین 1400/03/20 1400/04/27 جزئیات

دوره های خصوصی

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
C1 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات
B2 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات
+B1 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات
B1 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات
A2 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات
A1 در حال بررسی هر روز 8:00-21:00 کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات

دوره های اختصاصی آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
Grammatik B2/C1 حسام حیدری روزهای زوج 21:00 - 22:30 آنلاین 1400/05/11 1400/06/27 جزئیات
B2-Vorbereitungskurs ناهید نیک نهاد یکشنبه و سه شنبه 16:00-18:30 آنلاین 1400/05/10 1400/05/31 جزئیات

دوره های مکالمه آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
مکالمه A2/B1 میثم قائدامینی روزهای زوج 21.30-23.00 آنلاین 1400/05/04 1400/05/25 جزئیات

دوره های ویژه DSH حضوری

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
DSH 7 سعید جوادی شنبه تا چهارشنبه 15:00-19:30 کانون دنا (شعبه یک) 1400/05/02 1400/05/27 جزئیات

دوره های ویژه DSH آنلاین

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
DSH 9 Online حسام حیدری شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه 09:00-13:30 آنلاین 1400/04/19 1400/05/16 جزئیات

دوره های آزمون تعیین سطح

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
تعیین سطحA1/A2 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی کانون دنا (شعبه یک) 1399/01/01 1400/06/31 جزئیات
تعیین سطح/C1/B2/B1 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات