همه دوره ها

دوره های A1

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان نوع دوره محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A1 - Teil1 فرشاد توکلی روزهای فرد 12:30-15:45 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دریا (شعبه دو) 1400/08/04 1400/08/27 جزئیات
A1 - Teil2 روزبه شیرزادی روزهای فرد 15:00-18:15 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1400/07/29 1400/08/23 جزئیات
A1 - Teil1 شهرام صالحی روزهای زوج 08:00-09:30 ترمیک حضوری ترمیک عادی کانون دنا (شعبه یک) 1400/07/24 1400/09/08 جزئیات
A1 - Teil2 فرشاد توکلی روزهای فرد 16:00-19:15 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دریا (شعبه دو) 1400/07/18 1400/08/11 جزئیات
A1 - Teil2 میثم قائدامینی جمعه ها 14:00-18:15 ترمیک حضوری ترمیک جمعه کانون دنا (شعبه یک) 1400/07/09 1400/09/05 جزئیات
Vorkurs شهرام صالحی روزهای زوج 08:00-09:30 ترمیک حضوری ترمیک عادی کانون دنا (شعبه یک) 1400/06/24 1400/07/16 جزئیات
A1 - Teil2 میثم قائدامینی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری ترمیک جمعه کانون دنا (شعبه یک) 1400/06/12 1400/07/16 جزئیات
A1_Teil1 Online پیام شیروانچی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک آنلاین ترمیک جمعه آنلاین 1400/07/30 1400/09/12 جزئیات
A1_Teil1 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 23:15-00:45 ترمیک آنلاین ترمیک عادی آنلاین 1400/07/18 1400/09/02 جزئیات
A1_Teil2 Online افروز قربانی یکشنبه و سه شنبه 17:00-20:15 ترمیک آنلاین ترمیک عادی آنلاین 1400/07/11 1400/08/18 جزئیات
A1_Teil1 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 21:30-00:45 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/07/03 1400/07/26 جزئیات
A1_Teil3 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 14.30-17.45 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/07/03 1400/07/24 جزئیات
A1_intensiv_Online روزچهر مصاحب روزهای فرد 16:00-21:00 فوق فشرده آنلاین فوق فشرده آنلاین آنلاین 1400/07/18 1400/09/04 جزئیات
DSH 1 سعید جوادی شنبه تا پنجشنبه 15:00-19:30 ویژه DSH حضوری فوق فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1400/07/18 1400/08/11 جزئیات
DSH 1 حسام حیدری روزهای زوج 08:30-13:45 ویژه DSH حضوری فوق فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1400/07/17 1400/08/27 جزئیات
DSH 1 Online حسام حیدری روزهای فرد 08:30-13:45 ویژه DSH آنلاین فوق فشرده آنلاین 1400/07/18 1400/08/25 جزئیات
تعیین سطحA1/A2 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات

دوره های A2

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان نوع دوره محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A2_Teil3 علی خادمی روزهای فرد 08:30-14:00 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1400/07/22 1400/08/09 جزئیات
A2_Teil2 روزبه شیرزادی روزهای فرد 18:30-20:30 ترمیک حضوری ترمیک عادی کانون دنا (شعبه یک) 1400/07/04 1400/08/13 جزئیات
A2_Teil2 علی خادمی یکشنبه و پنج شنبه 16:30-21:30 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دریا (شعبه دو) 1400/06/28 1400/07/22 جزئیات
A2_Teil2 شهرام صالحی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری ترمیک جمعه کانون دنا (شعبه یک) 1400/07/02 1400/08/21 جزئیات
A2_Teil3 Online افروز قربانی روزهای زوج 17:00-20:15 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/07/24 1400/08/12 جزئیات
A2_Teil2 Online علی خادمی روزهای فرد 08:30-14:00 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/06/28 1400/07/11 جزئیات
A2_Teil1 Online الهه آموزگار روزهای زوج 19:00-21:00 ترمیک آنلاین ترمیک عادی آنلاین 1400/06/29 1400/08/03 جزئیات
A2_intensiv شهرام صالحی روزهای زوج 9:45-14:15 فوق فشرده حضوری فوق فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1400/06/22 جزئیات
A2_intensiv_Online فرشاد توکلی روزهای زوج 10:00-15:30 فوق فشرده آنلاین فوق فشرده آنلاین آنلاین 1400/07/24 1400/09/08 جزئیات
A2_intensiv_Online محسن عبدیزدان دوشنبه و چهارشنبه 16:30-21:30 فوق فشرده آنلاین فوق فشرده آنلاین آنلاین 1400/07/05 1400/09/15 جزئیات

دوره های B1

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان نوع دوره محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1_Teil1 Online محسن عبدیزدان یکشنبه و سه شنبه 14:30-17:45 ترمیک آنلاین ترمیک عادی آنلاین 1400/07/27 1400/09/02 جزئیات
B1_Teil1 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 21:30-23:00 ترمیک آنلاین ترمیک عادی آنلاین 1400/06/16 1400/07/29 جزئیات
B1_intensiv_Online محمدعلی شاهی روزهای زوج 16:00-21:00 فوق فشرده آنلاین فوق فشرده آنلاین آنلاین 1400/06/29 1400/08/17 جزئیات
تعیین سطح/C1/B2/B1 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح تعیین سطح کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/01 1400/06/31 جزئیات

دوره های +B1

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان نوع دوره محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1+_Teil1 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/07/25 1400/08/16 جزئیات
B1+_Teil3 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 18:00-21:30 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/07/17 1400/08/08 جزئیات
B1+_Teil2 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 14:30-17:45 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/07/18 1400/08/10 جزئیات
B1+_Teil3 Online پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/07/04 1400/07/25 جزئیات
B1+_intensiv 1 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 08:30-13:30 فوق فشرده آنلاین فوق فشرده آنلاین آنلاین 1400/08/09 1400/09/09 جزئیات

دوره های B2

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان نوع دوره محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B2_Teil3 سعید جوادی روزهای فرد 9:00-12:30 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1400/07/20 1400/08/11 جزئیات
B2_Teil3 سعید جوادی روزهای فرد 9:00-12:30 ترمیک حضوری کانون دنا (شعبه یک) 1400/07/20 1400/08/11 جزئیات
B2_Teil4 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 09:00-12:15 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/08/01 1400/08/22 جزئیات
B2_Teil3 Online حسام حیدری دوشنبه و چهارشنبه 17:00-20:30 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/06/31 1400/08/05 جزئیات
B2_Teil3 Online حسام حیدری شنبه و سه شنبه 17:00-20:30 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/06/20 1400/07/20 جزئیات
B2-Vorbereitungskurs حسام حیدری یکشنبه و پنج شنبه 20:30 - 17:00 اختصاصی آنلاین ترمیک عادی آنلاین 1400/07/22 1400/08/16 جزئیات

دوره های C1

در حال حاضر هیچ دوره ای در این سطح فعال نیست